MITTETULUNDUSÜHING KÕRGESSAARE KÜLMHOONE

Põhikiri

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Kõrgessaare Külmhoone (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.

1.2. Ühingu asukoht on Kõrgessaare vald Hiiu maakond, Eesti Vabariik.

1.3. Ühingu eesmärk on Hiiu maakonna kalanduse areng kalurite ühistegevuse tulemusena.

1.4. Ühingu põhitegevused on kala esmakokkuostu-, säilitamis- ja külmutus­tingimuste loomine ja -teenuste osutamine Hiiu maakonna rannakaluritele, ühine turustusvõimaluste leidmine ning logistika korraldamine.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Hiiu maakonnas ja soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. Liikmetest vähemalt 2/3 peavad moodustama Hiiu maakonna kalandussektoris tegutsevad ettevõtjad, füüsilised isikud (kalurina kalapüügiloale kantud isikud), mittetulundusühingud või sihtasutused, kusjuures selline proportsioon peab säilima ka uute liikmete vastuvõtmisel.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.

2.4. Liikmeks astuda soovija esitab juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima Ühingu põhikirja.

2.5. Väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast ühekuuse etteteatamistähtaja möödumist. Juhatus kustutab pärast nimetatud tähtaja möödumist välja astuda soovija Ühingu liikmete nimekirjast.

2.6. Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) liige ei ole õigeaegselt tasunud Ühingu sisseastumis- või liikmemaksu;

b) ta ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul.

2.7. Väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutamisest väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Välja­arvataval liikmel on õigus osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel sõnaõigusega.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;

b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;

c) saada juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta

d) saada üldkoosoleku otsusega ettenähtud soodustusi Ühingu poolt osutatavate teenuste kasutamisel juhatuse määratud korras.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima põhikirja ja täitma Ühingu juhtorganite otsuseid;

b) tasuma asutamislepinguga, maksude suuruse muutmise korral üldkoosoleku otsusega määratud suuruses Ühingu sisseastumismaksu ja aasta liikmemaksu. Aasta liikmemaks tuleb tasuda jooksva aasta 1. aprilliks. Kui liikmelisus lõpeb aasta kestel, peab liikmemaksu tasuma kogu aasta eest.

c) teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist.

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel igal liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

c) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;

d) majandusaasta aruande kinnitamine;

e) sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestamine;

f) Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

h) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Kui koosolekule ei tule nõutud kvoorumit, kutsutakse koosolek uuesti kokku seitsme päeva möödudes. Sel juhul on koosolek otsustusvõimeline olenemata kohal olevate liikmete arvust.

4.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.

4.5. Ühingu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.6. Ühingu üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas.

4.7. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

4.8. Üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus vähemalt seitse päeva ette, näidates teates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni viis liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.